Обява по чл.20, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт на общинска пътна мрежа и текущ ремонтна асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново – с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Ремонт на общинска пътна мрежа, полагане на пътна маркировка и почистване банкетите на територията на община Калояново.

Обособена позиция №2: Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново.