Обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Превоз на ученици до 16 годишна възраст на територията на община Калояново за нуждите на ОУ "Отец Паисий" с. Песнопой през учебната 2016/2017 год.

Документите, свързани с настоящата обществена поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове прикачени по-долу файлове.