Във връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на община Калояново с проект :"Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общинска пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Калояново, област Пловдив" по подмярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от мярка М07- "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014-2020 и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба №12 от 25.07.2016 г. за прилагането на подмярка 7.2 моля да представите индикативни оферти по отношение извършването на строително-монтажни дейности за следните обекти:

1.Път PDV 2055/ II-64 г.Калояново-Р.Конаре--Главатар/  от км 0+000 до км 3+735

2.Път PDV 2056 /II - 64, Долна махала – Граф Игнатиево / Дълго поле - Ръжево конаре/

3.Път PDV 2059 /III - 642 / Калояново - жп гара Калояново/

Срок за представяне на офертите - до 17:30 часа на 29.09.2016 г.

Място на представяне- с. Калояново, пл. Възраждане, №6, сградата на общинска администрация, ет. 3, Деловодство

Информация, относно представянето на оферти е приложена в прикачените по-долу файлове.

 

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Проучване за пазарни консултации.pdf)Проучване за пазарни консултации.pdf 7371 КБ2018-01-08 15:00
Свали този файл (Покана за пазарни консултации.pdf)Покана за пазарни консултации.pdf 1290 КБ2016-09-20 22:17
Свали този файл (Обяснителна записка Път PDV 2055.pdf)Обяснителна записка Път PDV 2055.pdf 1208 КБ2016-09-20 22:16
Свали този файл (Обяснителна записка Път PDV 2056 и Път PDV 2059.pdf)Обяснителна записка Път PDV 2056 и Път PDV 2059.pdf 149 КБ2016-09-20 22:16
Свали този файл (Количествени сметки за запитване.doc)Количествени сметки за запитване.doc 232 КБ2016-09-20 22:16