Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет : Доставка на хигиенни, перилни и почистващи материали за нуждите на детски и социални заведения и кметства на територията на община Калояново.

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлова