Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури  чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,  община Калояново изготвя проектно предложение  с предмет: „Благоустройство на площадни пространства в центъра на село Калояново и изграждане на детска площадка и кът за отдих в ПИ с идентификатор 63567.402.1316 по кадастралната карта на с. Ръжево Конаре, община Калояново"

Информация относно представените оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации , съгласно ЗОП за определяне на стойността на разхода на СМР по проектното предложение е приложена като прикачени по- долу файлове.

 

 

 

 

 

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение №217 от 05.07.2018 г..pdf)Решение №217 от 05.07.2018 г..pdf 1204 КБ2018-07-05 15:53
Свали този файл (Протокол.pdf)Протокол.pdf 6344 КБ2018-07-05 15:53
Свали този файл (Оферта от НАР  ООД.pdf)Оферта от НАР ООД.pdf 10181 КБ2018-07-05 15:52
Свали този файл (Оферта от Родопстрой-97 ООД.pdf)Оферта от Родопстрой-97 ООД.pdf 10258 КБ2018-07-05 15:52
Свали този файл (Оферта от  Радиант и Ко ООД.pdf)Оферта от Радиант и Ко ООД.pdf 12188 КБ2018-07-05 15:52
Свали този файл (Покана за пазарни консултации.pdf)Покана за пазарни консултации.pdf 1474 КБ2018-06-22 15:38
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 2161 КБ2018-06-22 15:38
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 51 КБ2018-06-22 15:38
Свали този файл (Дендрологичен проект.pdf)Дендрологичен проект.pdf 9310 КБ2018-06-22 15:37
Свали този файл (Ситуация Архитектура.pdf)Ситуация Архитектура.pdf 8752 КБ2018-06-22 15:37
Свали този файл (Ситуация ВиК 1.pdf)Ситуация ВиК 1.pdf 863 КБ2018-06-22 15:37
Свали този файл (Ситуация ВиК 2.pdf)Ситуация ВиК 2.pdf 1332 КБ2018-06-22 15:37