Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителството на територията на Община Калояново, във връзка с кандидатстване по „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020", Мярка 07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2 — „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, разделена на две обособени позиции.

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.