Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3  от ЗОП с предмет: Изпълнение на строеж: "Реконструкция и изграждане на енергоспестяващо LED улично осветление на територията на община Калояново"

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.