Обява по чл. 20 , ал. 3, т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Превоз на ученици до 16 годишна възраст на територията на община Калояново за нуждите на ОУ „Отец Паисий” с. Песнопой през учебната 2017/2018 година

 

Документите,  свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.