Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителен надзор по проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Калояново.

Документите за участие в обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.