Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на хранителни продукти в детските и социални заведения на територията на община Калояново

 

 Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени  файлове.