Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново.

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.