Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Превоз на ученици до 16 годишна възраст на територията на община Калояново за нуждите на ОУ „Отец Паисий” с. Песнопой през учебната 2019/2020 година.

 

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.