Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на СМР за строеж : Рехабилитация на улица „Й. Йовков” от о.т. 31 до о.т. 33 в село Дуванлии, община Калояново.

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.