Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти в детските и социални заведения на територията на община Калояново - Възложена Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.