Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на гориво за отопление за нуждите на детски и социални заведения на територията на община Калояново. Мотиви за избор на процедурата:Налице са условията за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, тъй като предмета на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.