Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на гориво за отопление за нуждите на детски и социални заведения на територията на община Калояново. Мотиви за избор на процедурата:Налице са условията за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, тъй като предмета на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.
Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка.pdf)Обявление за възложена поръчка.pdf 434 КБ2020-03-26 13:22
Свали този файл (Борсов договор  № 224 от 04.03.2020 г..pdf)Борсов договор № 224 от 04.03.2020 г..pdf 312 КБ2020-03-26 13:21
Свали този файл (Решение за откриване на процедурата - АОП.pdf)Решение за откриване на процедурата - АОП.pdf 3221 КБ2020-02-18 11:48
Свали този файл (Решение №64 от 18.02.2020 г. - Административен акт.pdf)Решение №64 от 18.02.2020 г. - Административен акт.pdf 1478 КБ2020-02-18 11:48
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 1927 КБ2020-02-18 11:47