Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработване на проект за общ устройствен план на община Калояново, екологична оценка и оценка за съвместимост -отворена Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.