Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Превоз на ученици до 16 годишна възраст на територията на община Калояново за нуждите на ОУ „Отец Паисий” с. Песнопой през учебната 2020/2021 година - прекратена