Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на обекти на община Калояново”

 

 

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.