Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на хранителни продукти в детските и социални заведения на територията на община Калояново.

  Прекратена