Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на хранителни продукти в детските и социални заведения на територията на община Калояново”  

 

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.