Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на горива за служебните автомобили на община Калояново