Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: LED осветление на път PDV-2056(II-64) гара Калояново-Дълго поле-разширение на съществуваща улична осветителна мрежа на село Дълго поле. Документите, свързани обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.