Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на горива за служебните автомобили на Община Калояново - приключила Мотиви за избор: Налице са условията за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, тъй като предмета на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите- ПМС №347/08.12.2016 г. обд. в бр. 99/13.12.2016 г. ДВ.